http://www.levne-brany-ploty.cz/
 

Navigace: levné-brány-ploty.cz -> Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky
internetového obchodu levné-brány-ploty.cz a zakázkové výroby 


 1. Dodavatel
 2. Všeobecná ustanovení
 3. Předmět smlouvy
 4. Odstoupení od smlouvy
 5. Místo plnění
 6. Objednání zboží, uzavření smlouvy
 7. Objednávka zakázkové výroby
 8
. Záloha na zakázkovou výrobu
 9. Zrušení objednávky zakázkové výroby
10. Cena a placení
11. Dodací lhůta
12. Převzetí zboží
13. Reklamační řád
14. Dopravní podmínky, dopravné
15. Záruční doba
16. Osobní údaje ( Pravidla ochrany osobních údajů )
17. Závěrečná ustanovení
18. Platnost obchodních podmínek


1. Dodavatel 
Zdeněk Brom, F.Ondříčka 14, 370 11 České Budějovice, IČO 72131918
a
Radek Jokl, Březí 32,373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 65059212

Nejsme plátci DPH

2. Všeobecná ustanovení 
a) Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Internetový obchod levné-brány-ploty.cz) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.
Obrázky uvedené u produktů jsou ilustračního charakteru.

3. Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, ceny a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách internetový obchod levné-brány-ploty.cz, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Internetový obchod levné-brány-ploty.cz (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
 
4. Odstoupení od smlouvy 
a.) Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (týká se zboží prodávaného prostřednictvím eShopu s výjimkou osobního odběru zboží a zboží vyráběného na zakázku a distribuovaného jinak než osobním odběrem).
b.) Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
Dodavatel je také oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy bylo zboží při přepravě poškozeno nebo zničeno a není možno dodat zákazníkem akceptovatelnou náhradu tohoto zničeného zboží.
c.) Postup v případě odstoupení od Kupní smlouvy na zakázkovou výrobu zboží
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění, pokud k odstoupení od smlouvy došlo vinou dodavatele. V případě, že dodavatel nenese vinu na zákazníkově odstoupení od smlouvy, ponechá si dodavatel zákazníkem zaplacenou zálohu, jako náhradu za vynaložené úsilí ke splnění smlouvy a taktéž rozpracované nebo hotové zboží, které bylo předmětem smlouvy.
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli na email bjmetal@seznam.czTato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo písemně na adresu dodavatele.
Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány budou vráceny odesilateli.
Pokud zákazník nebo jím pověřená osoba, zboží osobně odebral, smlouva byla splněna a nelze od ní odstoupit.Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal (týká se poštovní nebo kurýrní přepravy), zašle zboží zpět na adresu dodavatele. Dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu, pokud bylo zboží při expedici obalem vybaveno).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.Dodavatel je oprávněn ve všech případech odstoupení od smlouvy zákazníkem, snížit vracené finanční prostředky o náklady na distribuci a o nevratnou zálohu nutnou pro vznik kupní smlouvy.

5. Místo plnění 
Místem plnění je výrobní dílna prodávajícího na adrese Č.Budějovice, Kasárenská 4.
Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním místě předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

6. Objednání zboží, uzavření smlouvy 
a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
d) Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

7. Objednávka zakázkové výroby zboží 
Soubor zboží na stránkách levne-brany-ploty.cz je zakázkovým katalogem zboží, které není na skladě k okamžité distribuci.
Dostupnost zboží, které není skladem je viditelně zobrazena jako „ zakázková výroba“.
K objednání zakázkové výroby zboží je potřeba zákazníkem vyplněná objednávka ,která se automaticky vytvoří po přidání vybraného typu zboží do nákupního košíku , následném vyplnění kontaktních údajů a zvolení způsobu kde zákazník vyplní vybrané zboží, způsob distribuce a své kontaktní údaje. Na objednávce lze před jejím odesláním zkontrolovat cenu za objednané zboží.
Odeslaná objednávka zakázkové výroby je návrhem na kupní smlouvu na objednané zboží.
V případě že zákazník požaduje zboží zaslat na adresu uvedenou při vyplňování kontaktních údajů bude mu tato informace o částce za dopravné zaslána zpět na uvedený kontaktní e-mail spolu s cenou za vybrané zboží. Následně se může zákazník rozhodnout zda cenu za uvedenou dopravu která poté činní s cenou vybraného zboží celkovou cenu zakázky bude akceptovat. Poté stačí, aby zákazník zpět emailem potvrdil svůj souhlas s celkovou cenou zakázky. 
Odeslaná objednávka zakázkové výroby je požadavkem zákazníka na jeho kontakt za účelem obchodních aktivit vedoucích k realizaci jeho objednávky zakázkové výroby.
Pokud se zakázka vyrábí na základě rozměrů dodaných zákazníkem jsou tyto informace vedoucí k vlastní výrobě závazné a nelze je již v průběhu výroby měnit.
Je důležité věnovat vlastnímu zaměření velkou pozornost a v případě nejasností kontaktovat provozovatele těchto stránek
( viz. „ Kontakty“ v hlavní nabídce eShopu )
Odeslaná objednávka zakázkové výroby je návrhem na kupní smlouvu na objednané zboží.

8. Záloha na zakázkovou výrobu 
Před započetím zakázkové výroby požadujeme uhradit zálohu nutnou pro vznik kupní smlouvy zpravidla ve výši 60 % z celkové ceny zakázky, pokud není uvedeno jinak. Po přijetí objednávky zakázkové výroby bude vystavena zálohová faktura na předmětnou částku.Zálohová faktura bude elektronicky formou emailu, nebo v tištěné podobě poštou odeslána zákazníkovi.
Platbu částky je možné provést hotově, nebo na náš bankovní účet jehož číslo je uvedeno v zálohové faktuře .
Po přijetí částky vystavíme příjmový doklad, který zašleme emailem nebo poštou.
V konečné faktuře bude zálohová faktura odečtena z celkové částky zakázky.
U garážových vrat TRIDO dodávaných na míru požadujeme zálohu před objednáním ve výši 100 % z celkové částky !!

9. Zrušení Objednávky zakázkové výroby 
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zakázkové výroby až do doby, než je potvrzena dodavatelem (potvrzující email) a zákazník zaplatí sjednanou zálohu (připsání na účet, doručení hotovosti). Dodavatel při rušení objednávky zakázkové výroby zpravidla uvede důvod, proč není možno objednávku zakázkové výroby realizovat.
Zrušení objednávky zakázkové výroby po jejím potvrzení dodavatelem není možné, protože objednávka zakázkové výroby se stala kupní smlouvou a odstoupení od smlouvy podléhá smluvním podmínkám mezi oběma stranami.


10. Cena a placení 
Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách Internetový obchod levné-brány-ploty.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
Pokud se nejedná o osobní odběr je k ceně zboží připočítána cena dopravy dle váhy, rozměru a místa určení zakázky.
“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1
Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

11. Dodací lhůta 
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.V případě objednávky zakázkové výroby začíná lhůta běžet od okamžiku obdržení předmětné zálohy.
U zakázkové výroby je zpravidla dodací termín mezi 2-4 týdny, pokud není uvedeno jinak.V případě, že zboží je fyzicky na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů.
Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Tuto skutečnost oznámí prodávající a sdělí kupujícímu předpokládaný termín dodání

Většina zboží není na skladě, protože se jedná o zakázkovou výrobu Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží které je na skladě odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.
Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy, pokud nebylo domluveno jinak.
Dodací lhůta u garážových vrat TRIDO vyráběných na míru je mezi 4-5 týdny od obdržení předmětné zálohy.

12. Převzetí zboží 
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, nebo viditelné mechanické poškození konstrukce výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem !!!
Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek s obdobnými užitnými a designovými vlastnostmi jako původně dodaný.
Z povahy prodávaného zboží, které je vždy jedinečným originálem jako je tomu u zakázkové výroby je dodání naprosto shodného výrobku podmíněno započetím nové výroby daného kusu .Tímto krokem se ale automaticky posouvá termín dodání o dobu nutnou k výrobě a distribuci daného výrobku.
Toto prodloužení dodacího termínu které vzniklo vinou přepravce ale nelze brát jako podnět ke zrušení kupní smlouvy ze strany zákazníka, protože za poškození výrobku během přepravy nenese výrobce a prodejce zboží záruky.
Obratem bude zákazník o novém termínu doručení telefonicky, nebo emailem informován.
Pokud nelze výrobek dodat, musí tuto skutečnost prodejce písemně včas odůvodnit a zákazník má právo od smlouvy odstoupit. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

13. Reklamační řád 
a.) Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Zboží je dodáváno se záruční dobou 24 měsíců.
Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží.
V případě, že záruční list neexistuje ( u všech zakázkově vyráběných konstrukcí ), slouží jako záruční list daňový doklad.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním a na nevhodné používání zboží. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
Záruka se nevztahuje rovněž na závady, které vznikly v souvislosti s neodbornou instalací nebo nevhodnou manipulací s daným výrobkem.
Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).
b.) Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
Zákazník v případě výroby na zakázku ručí za své dodané informace a rozměry vedoucí k výrobě předmětné zakázky. Pokud rozměry hotového výrobku souhlasí se zákaznickou objednávkou nelze uplatňovat reklamaci z důvodů případných rozměrových problémů při instalaci výrobku ( např. brána je menší, nebo vyšší než stávající plot z důvodu špatného prvotního zaměření a nevejde se do zvoleného prostoru místa určení. )    
Reklamaci zákazník uplatňuje přímo u dodavatele což je provozovatel těchto stránek levné-brány-ploty.cz. a potřebné údaje naleznete v kategorii „ Kontakty“
Reklamované zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu ( pokud bylo zboží při expedici obalem vybaveno), protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží vzniklé zpětnou přepravou.
c.) Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky nebo emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží, nebo domluven jiný způsob předání.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

14. Dopravní podmínky, dopravné 
a.)Přehled možných způsobů doručení zásilek po Č.R.a jejich ceny :
Toptrans - od 382 Kč (dle váhy, rozměru a místa určení)
b.)Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:
-
Dobírkou - cena dle dopravní společnosti 30,- Kč
- Převodem z účtu 0 Kč
- V hotovosti při os. vyzvednutí 0 Kč
Dodací lhůta je do 24 hod. od předání zásilky přepravci a začíná plynout v 18:00hod.dne převzetí zásilky dopravcem. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Má-li zásilka nebo několik zásilek manipulovaných u jednoho zákazníka vyšší hmotnost než 500 kg, nebo obsahuje-li kus o hmotnosti vyšší než 60 kg, je zákazník povinen poskytnout přiměřenou pomoc dopravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v zásilce.

15. Záruční doba 
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace.

16. Osobní údaje (Pravidla ochrany osobních údajů) 
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, jméno, příjmení, adresu, telefon, email. Tyto údaje slouží především pro uskutečnění a podporu aktuálního obchodního případu a pro usnadnění dalších objednávek zákazníků v budoucnu.
Registrací na stránkách levné-brány-ploty.cz dává zákazník souhlas se zasíláním emailových obchodních sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabídkami účasti v anketách a průzkumech trhu.Získané osobní údaje dodavatel nepředává žádné třetí straně.
Souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat zasláním emailu na adresu bjmetal@seznam.cz 

17. Závěrečná ustanovení 
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.
 Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409.


18. Platnost a změny Obchodních podmínek 
Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2012, pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi odběratelem a dodavatelem prostřednictvím webových stránek levne-brany-ploty.cz a pro všechny smlouvy o dílo. Dodavatel si vyhrazuje právo změny obchodních podmínek, když předtím budou nové obchodní podmínky zveřejněny nejméně měsíc před nabytím účinnosti na jeho
stránkách levné-brány-ploty.cz.

 

 

 

  

 


A | A
Přihlásit


Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.

 
počítadlo.abz.cz